logo

Değerlendirme Süreci

• Yayın Kurulu tarafından yapılan ilk incelemede, öncelikle eserin bilimsel ölçütlere uygunluğu denetlenecektir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından ortaya konan etik ilkelere uygun olması beklenmektedir. Yayın sürecine ilişkin tüm aşamalar COPE tarafından ortaya konan etik ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yazar, editör ve hakemlerin bu ilkelerle uyum içinde hareket etmesi esastır. Eser, hakemlere gönderilmeden önce Turnitin ile intihal incelemesine tabi tutulacak ve bu incelemenin sonucunda benzerlik oranının % 20’nin üzerinde çıkması halinde, Yayın Kurulu’nca hakeme gönderilmeksizin yazarına iade edilecektir. Yine, ilk incelemede açıkça Yayın İlkeleri’ne uyulmadığı saptanan eserler de hakeme gönderilmeden önce gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara geri gönderilecektir.
• İlk inceleme sonucunda Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye uygun bulunan eserler, bilimsel açıdan yayımlanmaya uygun olup olmadığının değerlendirilebilmesi için, “nesnel değerlendirme ilkesi” uyarınca, en az iki hakemin incelemesine sunulacaktır. Çalışmanın hangi hakemlere gönderilmiş olduğu konusunda yazara/yazarlara bilgi verilmeyecektir. Hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Yazar, gelişmelerden derhal haberdar edilecektir.
• MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, çift kör hakemlik kurumunu benimsemiştir. Yayın Kurulu’nca Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun olduğu belirlenen eser, Yayın Kurulu tarafından yazarın unvanına göre daha üst unvanlı olan, yurt içinden ve/veya yurt dışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Hakemin Yayın Kurulu’na sunacağı raporda düzeltme istemesi halinde, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. İstenen değişikliklerin yazar tarafından yapılması durumunda, hakem yazının yayımlanmasına onay verebilecektir. Gerekli görülen durumlarda üçüncü hakeme başvurulması mümkündür.
• Hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak içerik ve şekil bakımından bilimsel bir değerlendirme yapmaları beklenir:
- Makalenin başlığı, içeriğini yeterli ölçüde yansıtmakta mıdır?
- Öz ve anahtar kelimeler, makalenin içeriğine karşılık gelmekte midir?
- Makale; konu, plan ve ele alınış biçimi itibariyle bilimsel yöntemlere uygun mudur?
- Makalede dil ve yazım kurallarına uyulmuş mudur?
- Makalede konu ile ilgili terminoloji doğru kullanılmış mıdır?
- Makalede yararlanılan kaynaklar yeterli midir?
- Makalede bilimsel atıf usullerine uyulmuş mudur?
- Makalede yazar, ele aldığı konuya bir katkıda bulunmakta mıdır?
- Makale, özgün bir çalışma niteliğinde midir?
• Dergide, hakem denetiminden geçen eserler dışında, karar incelemesi, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, bilgilendirici not vb. yazılara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazıların kabul edilmesi Yayın Kurulu kararına bağlıdır. Hangi yazıların hakem incelemesinden geçmediği dergi içinde açıkça belirtilir. Türkçeye çevrilen eserlerin, yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ve çalışma sahibinin izniyle birlikte gönderilmesi gerekir.
• Dergimiz yılda iki kez yayımlanacak olup eserlerin çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek yazılar, takip eden sayı için Yayın Kurulu tarafından değerlendirme listesine alınacaktır. Yayın Kurulu’nun, mevcut sayıdaki yazıların sayısını ve çeşitliliğini gözeterek hakem incelemesinden geçmiş ve yayımlanmaya hazır olan eserin bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar vermesi mümkündür. Yazının bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar verilirse, bu durum gecikmeksizin yazara bildirilir.

logo
Ayazağa Cad. No.4 34396 Maslak - Sarıyer - İstanbul